Statut i uchwały Drukuj

Załącznik do Uchwały
Nr 406/XXV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Statut
Płockiej Orkiestry Symfonicznej
im. Witolda Lutosławskiego


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego, zwana dalej Orkiestrą działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
b) ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r. nr 72, poz. 406),
c) niniejszego statutu.

2. Orkiestra jest artystyczną instytucją kultury.
3. Orkiestra jest samodzielną instytucją kultury.
4. Orkiestra uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

§ 2

1. Siedzibą Orkiestry jest miasto Płock.
2. Orkiestra obejmuje swoją działalnością teren miasta Płocka.
3. Orkiestra może również działać na terenie województwa mazowieckiego i całej Polski, a także poza jej granicami w ramach obowiązujących przepisów.
4. Organem założycielskim jest Gmina Miasto Płock, która dla Orkiestry jest Organizatorem.
5. Nadzór i kontrolę nad działalnością Orkiestry sprawuje Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział II
Cel, przedmiot i zakres działania

§ 3

Celem Orkiestry jest prowadzenie działalności artystycznej w zakresie muzyki, z udziałem twórców i wykonawców oraz rozwijanie i zaspokajanie potrzeb muzycznych, upowszechnianie muzyki, rozwój kultury, pozyskiwanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości.

§ 4

Do podstawowych zadań Orkiestry należy:
1. Zaspokajanie potrzeb i aspiracji muzycznych społeczeństwa oraz umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
2. Kształtowanie i rozwijanie potrzeb muzycznych.
3. Prezentacja, kultywowanie oraz upowszechnianie narodowego i światowego dorobku muzycznego.
4. Edukacja muzyczna i wychowanie dzieci i młodzieży jako przyszłych odbiorców i współtwórców kultury narodowej.
5. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi talentów i twórczości muzycznej.
6. Organizowanie różnorodnych form prezentacji muzycznej: koncertów, recitali, spektakli muzycznych, audycji, warsztatów, festiwali muzycznych, sympozjów, sesji, konferencji oraz kursów w zakresie sztuki muzycznej.
7. Dokonywanie nagrań w różnych technikach zapisu, tworzenie publikacji, wydawnictw, produkcje filmów dokumentalnych w zakresie zadań statutowych.

§ 5

Orkiestra prowadzi działalność kulturalną na podstawie planu repertuarowego opracowanego na dany sezon artystyczny, rozpoczynający się w dniu 1 września danego roku, a kończący się w dniu 31 sierpnia następnego roku.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

§ 6

Orkiestra samodzielnie opracowuje plan swojej działalności.

§ 7

1. Orkiestrą kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Płocka w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli w imieniu Orkiestry upoważniony jest Dyrektor.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy i pracy Dyrektora ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. Przełożonym służbowym Dyrektora jest Prezydent Miasta Płocka.
6. Statut Orkiestry zatwierdza Rada Miasta Płocka.
7. Organizację wewnętrzną Orkiestry określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Orkiestry po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Płocka oraz działających w Orkiestrze związków zawodowych i stowarzyszeń twórców.
8. Dyrektor Orkiestry może tworzyć zespoły doradcze. Tryb działania zespołów doradczych określają odrębne regulaminy nadawane zarządzeniem dyrektora.
9. Zasady wynagradzania pracowników Orkiestry regulują przepisy obowiązujących ustaw, rozporządzeń oraz Regulamin wynagradzania pracowników Orkiestry zaopiniowany przez Prezydenta Miasta Płocka.

Rozdział IV
Majątek i finanse

§ 8

Orkiestra prowadzi działalność na podstawie planu finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami o finansach publicznych, ustalonego przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

§ 9

1. Orkiestra samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Orkiestra może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

§ 10

1. Przychodami Orkiestry są przychody z prowadzonej działalności kulturalnej, o której mowa w § 4 oraz z działalności gospodarczej.
2. Orkiestra może otrzymywać dotacje podmiotowe, dotacje celowe oraz darowizny od osób fizycznych i prawnych, a także pozyskiwać środki z innych źródeł.
3. Przychody z działalności Orkiestry służą realizacji celów statutowych.
4. Organizator przekazuje Orkiestrze środki finansowe w formie dotacji podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów oraz w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub na realizację wskazanych zadań i programów.
5. Orkiestra prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w przepisach dotyczących finansów publicznych i rachunkowości.
6. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe Orkiestry jest Prezydent Miasta Płocka.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11

Wszelkie zmiany w Statucie są dokonywane za zgodą Rady Miasta Płocka.

§ 12

1. Orkiestra używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
2. Orkiestra może używać pieczęci okrągłej zawierającej pośrodku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Orkiestry w pełnym brzmieniu.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-02-13 12:25:31
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-02-13 12:25:31
Odsłon: 3234
Dziennik zmian